Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000776
Výše podpory: 2 335 062,50 Kč
Doba realizace projektu: 1. 8. 2016 - 31. 7. 2019
Místo realizace: Asociace TRIGON, o.p.s., Skautská 1045/3 708 00 Ostrava-Poruba

Popis projektu

Projekt je zaměřen na snížení rizika sociálního vyloučení a sociální začlenění osob se zdravotním postižením a kombinovanými diagnózami. Během realizace projektu poskytneme účastníkům formou aktivizačních, motivačních a asistentských programů inovativní podporu vedoucí k společenskému a pracovnímu začlenění.

Osoby se zdravotním a kombinovaným postižením jsou z hlediska sociálního a pracovního začlenění, tzn. možnosti nalézt a udržet si placené zaměstnání a zapojit se do sociálních vazeb společnosti, velmi rizikovou skupinou. Dopady jejich postižení vedou k potřebě zvýšené péče a podpory nezbytných k vyvážení jejich omezení a získání rovných šancí na trhu práce a zdravých sociálních interakcí.

Ve vztahu k uplatnitelnosti na trhu práce se dlouhodobě potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti. Námětu zaměstnávání osob se ZP věnují pozornost i místní samosprávy ve svých strategických dokumentech.

Projektu se zúčastní celkem 72 osob (24 osob/rok), které mají možnost projít komplexním programem aplikujícím moderní metody práce. Klademe důraz na intenzivní a individuální přístup k účastníkům s ohledem na jejich specifické potřeby.

V rámci projektu jim poskytneme psychologickou podporu včetně osvojení znalostí, pracovních dovedností a návyků. Tím se významně zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Bude nastartována multidisciplinární komunikace a spolupráce mezi všemi zainteresovanými stranami (odborníci, NNO, zdravotnické organizace a veřejná správa), což přispěje ke zkvalitnění a provázanosti poskytovaných služeb.

Cílová skupina

  • osoby s kombinovanými diagnózami,
  • osoby zdravotně postižené (především s duševním onemocněním).

Cíle projektu

Snižování rizika sociálního vyloučení, resp. opětovné sociální začlenění osob se zdravotním postižením a kombinovanými diagnózami. Účastníci získají základní sociální a profesní dovednosti, díky kterým se zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce a zlepší společenské postavení.

Projektové aktivity

  • diagnostika a poradenství - psycholog v interakci s účastníkem vypracuje osobnostní profil účastníka s ohledem na profesní rozvoj a optimální pracovní uplatnění
  • motivační vzdělávací program - skupinová terapie s psychoterapeutem; finanční gramotnost; vzdělávání směřující k zaměstnání.
    Absolventi získají Osvědčení o absolvování Motivačního vzdělávacího programu.
  • profesní rozvoj - nabízíme možnost praktického nácviku, pracovní rehabilitace a vytvoření si Pracovní zakázky (přesná specifikace práce, kterou by účastník chtěl dělat s ohledem na jeho zájem, schopnosti a možnosti): Absolventi získají Osvědčení o absolvování praktického výcviku.
  • kolokvium - kolokvium za účasti absolventů projektu, členů realizačního týmu, spolupracujících organizací, hostů z řad odborné veřejnosti, zástupců státních institucí a médií.

Harmonogram projektových aktivit

Doba realizace projektu je 3 roky. Účastníci projektu mají v rámci projektových aktivit nárok na příspěvek na dopravu.

Kontaktní osoba pro zájemce:

Mgr. Jakub SEKERA
osobní poradce
Tel: 602 121 825
E-mail: jsekera@asociacetrigon.eu

Kontaktní osoba pro projekt:

Ing. Jan Mikulenka
projektový a finanční manažer
Tel: 727 917 585
E-mail: jmikulenka@asociacetrigon.eu

Ke stažení:

podporují nás

Top