Základy surdopedie

Kurz je zaměřen na základní orientaci v problematice sluchového postižení. Teoretické informace, získané v průběhu kurzu, pomohou při vykonávání prací spojených s přímou péčí o osoby se sluchovým postižením.

Praktický nácvik specifických dorozumívacích technik usnadní interkulturní komunikaci s osobami s různým druhem a stupněm sluchového postižení.

Úvod do metodiky hudebně výchovných činností

Téma kurzu je zaměřeno na seznámení se základními principy muzikoterapie, objasnění teoretických principů této disciplíny a na základě vlastní interaktivní zkušenosti s muzikoterapeutickými metodami umí absolventi vytvořit muzikoterapeutický projekt pro určitou skupinu osob.

Úvod do metodiky výtvarných aktivit

Absolvent získá základní profilující znalosti v oblasti arteterapie a potřebné artefiletické dovednosti založené na expresi a reflexi, které může v modifikované podpůrné rovině uplatnit v práci s osobami se zdravotním postižením pro podporu vyjádření jejich vlastních zkušeností, poznatků, přání a emocí.

Absolvent je kompetentní k realizaci výtvarných aktivit, které napomohou redukovat psychické tenze klientů, uvolní jejich kreativitu, přispějí k relaxaci, odreagování se a uvolnění a přispějí k celkové socializaci osob se zdravotním postižením.

Základy psychopedie

Absolvent vzdělávání pozná osobnost s mentálním postižením, pochopí deficit mentálního postižení vzhledem k pomoci v rámci společenského a pracovního uplatnění. Je seznámen s problematikou mentálního postižení a prohloubí si znalosti potřebné při práci s osobami se sníženou soběstačností z důvodu svých specifických potřeb. Umí poskytnout základní sociální poradenství a pomoc při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, v případě nepříznivé sociální situace, odkaz na právní pomoc a svépomocné skupiny.

Základy tyflopedie

Kurz je zaměřen na základní orientaci v problematice zrakového postižení a na prohloubení znalostí potřebných při vykonávání prací spojených s přímou péčí o osoby se zrakovým postižením. Absolvent získá dovednosti potřebné pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, umí poskytnout pomoc při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a základní sociální poradenství. Naučí se nabízet pomoc osobě se zrakovým postižením - má základy průvodcovství i čtení a psaní Braillovým písmem.

Kompenzační práce se zvířetem

Absolvent získá základní informace o terapeutických metodách za pomoci zvířat, zná základní rozdělení zooterapie, umí aplikovat jednotlivé terapie se zvířaty na specifické cílové skupiny. Má přehled o využití malých i velkých zvířat v zooterapii, zná klady a zápory chovu zvířat a využití u jednotlivých skupin.

Úvod ke zdravému životnímu stylu

Kurz je zaměřen na objasnění důležitosti zdravého životního stylu na zdraví člověka – uživatele sociálních služeb. Objasňuje důležitost zařazení činností vhodných z hlediska zdraví (odpočinek, spánek) do denního režimu, dle věku či zdravotního postižení. Objasňuje souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí, vysvětluje pojmy nadváha, obezita, mentální anorexie, bulimie – poruchy příjmu potravy.

Základy prevence vybraných druhů závislostí

Úvod do problematiky návykových nemocí, epidemiologie, urgentní stavy (předávkování, psychotické poruchy, odvykací stavy), systém péče, krátká intervence, substituční léčba, právní aspekty oboru návykových nemocí. Objasňuje aspekty a specifika jednotlivých druhů závislostí.

Metody sociální práce v kontextu legislativy

Kurz je zaměřen na osvojení si a prohloubení základních principů, institutů, procesů a vazeb, které je třeba znát na úseku sociálních služeb a které upravuje právní řád ČR pro oblast sociální péče. Vysvětlení smyslu jednotlivých právních předpisů na praktických příkladech, objasnění vztahu práva a sociologie, např. institutu mlčenlivosti, etického kodexu sociálního pracovníka a řešení možných konkrétních situací.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kurz je určený především pracovníkům, jejichž náplní je přímá péče o osoby se zdravotním postižením a o osoby, které s ohledem na svůj věk a zdravotní stav potřebují přímou pomoc při řešení své aktuální situace. Absolvování kvalifikačního kurzu je vstupním předpokladem pro splnění zákonné podmínky pro výkon přímé péče v sociálních službách.

podporují nás

Top