Příležitost pro Tebe (OP LZZ)

Shrnující informace projektu ke stažení zde.

Realizace: 1. 10. 2014 - 30. 9. 2015

Výstupy:

  • Učební opora k rekvalifikačnímu kurzu Údržbářské práce
  • Učební opora k rekvalifikačnímu kurzu Úklidové práce


Inovační kompendium v systému zaměstnanosti
osob se zdravotním postižením v mezinárodním kontextu (OP LZZ)

Shrnující informace projektu ke stažení zde.

Realizace: 1. 8. 2012 - 30. 6. 2015

  • Analýza názorové hladiny odborných pracovníků k situaci zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Metodický manuál - Příklady dobré praxe ze zahraničí
  • Příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením
  • Sborník - Inovační kompendium v systému zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v mezinárodním kontextu

Komplexní program zvýšení kompetencí pro usnadnění přístupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce (OP LZZ)

Shrnující informace projektu ke stažení zde.

Realizace: 1. 3. 2011 – 31. 10. 2012


Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001900
Výše podpory: 3 396 106,25 Kč
Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018
Místo realizace: Asociace TRIGON, o.p.s., Skautská 1045/3 708 00 Ostrava-Poruba

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení kapacity a transparentnosti organizace Asociace TRIGON o.p.s. a profesionalizaci zaměstnanců. Během projektu bude poskytnuta podpora v oblasti strategie organizace a řízení, fundraising a financování, marketing a PR, rozvoj lidských zdrojů a kvalita poskytovaných výrobků a služeb.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit kapacitu a transparentnost organizace, profesionalizaci jejích pracovníků s důrazem na zvýšení důvěryhodnosti organizace vůči veřejnosti, státnímu a veřejnému sektoru. Cílem je také propojení neziskové organizace a expertů z podnikatelské sféry za účelem zvýšení efektivity práce zaměstnanců v oblasti sociálního začleňování a rovných příležitostí. Projekt je v souladu s dlouhodobými cíli organizace a povede k efektivnímu nakládání s veřejnými i soukromými prostředky.

Výstupy projektu

  • SWOT analýza
  • Vytvoření, implementace a evaluace strategického plánu organizace
  • Školení a mentoring pracovníků
  • Vizual identity, webové stránky a sběrný dokument o činnosti organizace

Výhledy rozvoje integrace lidí s postižením (Open society Fund)

Projekt byl zaměřen na výměnu zkušeností mezi odborníky z České republiky, Itálie, Francie, Albánie, Rumunska a Ukrajiny v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením. Hlavními tématy bylo zvýšení kvality sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, další možnosti podpory dospělých osob s autismem a prezentace chráněných dílen ze zahraničí.

Realizace: 2010

Mobility zaměstnanců Asociace TRIGON (NAEP)

Cílem mobilit zaměstnanců bylo zvýšení kvality poskytovaných služeb pro naše klienty. Mobility byly zaměřeny především na zvýšení kvalifikace, kompetencí, odborných vědomostí a praktických dovedností účastníků prostřednictvím návštěv specializovaných zařízení zahraničních partnerů a sdílením a diskuzí nad příklady dobré praxe.

Realizace: průběžně 2010 – 2015


Vytvoření rehabilitačního a motivačního střediska pro lidi ohrožené sociálním vyloučením v návaznosti na možnost pracovního uplatnění v programech chráněných dílen a na otevřeném trhu práce (SROP)

Projekt je zaměřen na poskytování sociální a pracovní rehabilitace v návaznosti na programy motivačního střediska uživatelům z cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se především o lidi s mentálním postižením a dlouhodobě duševně nemocné, kteří jsou z důvodu svého zdravotního postižení obtížně umístitelní na otevřeném trhu práce.

Realizace: 1. 5. 2007 – 30. 4. 2008

podporují nás

Top