Sociální rehabilitace

Poslání služby

Posláním služby sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných, činností alternativním způsobem, využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí,  pomáhat uživatelům naučit se trvale žít se svým zdravotním omezením a v praktickém životě překonávat některé nepříznivé dopady omezení a snížit riziko sociálního vyloučení. Sociální rehabilitace je poskytována formou ambulantních služeb. 

Cíle služby 

Sociální rehabilitace je zaměřena na dlouhodobé, pravidelné a systematické hledání, znovuobnovování, procvičování a udržování sociálních návyků a pracovních dovedností. Ke zvýšení kvality života lidí s duševním onemocněním a lehkým mentálním postižením či jiným zdravotním postižením usilujeme zejména těmito aspekty:

 •  posílit komunikační dovednosti uživatele 
 •  zlepšit soustředěnost a pozornost 
 •  rozvinout myšlenkové a paměťové schopnosti 
 •  rozvinou motoriku - hrubou a jemnou
 •  umožnit navázat sociální kontakty
 •  udržet a rozvinout pracovní dovednosti
 •  aktivizovat uživatele prostřednictvím pracovních činností v rámci dílen a sociálně - terapeutických činností.

Naplňováním cílů usilujeme o zlepšení kvality života uživatelů, není-li to možné, alespoň usilujeme o stabilizaci jejich nepříznivé životní situace s cílem zabránit jejímu zhoršování. Chceme zabránit sociálnímu vyloučení uživatele a napomoci uživateli řešit či vyřešit jeho obtížnou životní situaci a navázat kontakty s přirozeným sociálním prostředím. Cílů dosahujeme pomocí informací, rad, nácviků, konzultací s psychologem, vyjednáváním v zájmu klienta, emoční podporou, poskytováním a zprostředkováním pomoci.

Vize a rozvojové cíle

 • Na základě poptávky zvyšovat kapacitu sociální služby sociální rehabilitace především pro neuspokojené zájemce z cílové skupiny.
 • Zvýšit dostatečné personální obsazení pro službu sociální rehabilitace.
 • Další rozvoj kvality poskytované služby - revize vnitřních předpisů SQSS.
 • Získat finanční prostředky pro kvalitnější poskytování služby sociální rehabilitace.

Služba poskytuje zejména

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucímu k sociálnímu začlenění.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zásady poskytování služby

Zásada individuálního přístupu

Uživatelé mají různé potřeby a schopnosti. S každým uživatelem proto pracujeme individuálně a jeho specifické potřeby respektujeme. Praktikujeme individuální přístup ke každému uživateli, pomáháme mu naplnit jeho reálný cíl, respektujeme jeho schopnosti, znalosti a možnosti. Zaměstnanci respektují důstojnost uživatele, bez ohledu na jeho sociální, duševní či tělesný stav.

Zásada kvality

Služba sociální rehabilitace je zajišťována odbornými pracovníky, kteří stále zvyšují své odborné schopnosti a praktické dovednosti.

Zásada bezplatnosti

Služba sociální rehabilitace je poskytována zcela zdarma.

Zásada diskrétnosti

Pracovníci dbají na dodržení mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech, které se dozví při poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou především lidé s psychiatrickou diagnózou, lehkým mentálním postižením nebo jiným zdravotním postižením. Jsou to především lidé, se základním vzděláním a nízkou úrovní finančních prostředků, kteří prožili období osobní, profesní, citové nebo rodinné krize vedoucí ke stavu sociálního vyloučení.

Věková struktura cílové skupiny

(dle rozhodnutí o registraci 2759719 ze dne 3. 1. 2011):

 • mladí dospělí (19 -26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Okruh osob, kterým je služba určena

(dle rozhodnutí o registraci 2759719 ze dne 3. 1. 2011):

 •  osoby s chronickým duševním onemocněním
 •  osoby s mentálním postižením

Asociace TRIGON poskytuje své služby zájemcům z celé ČR. Přednost však mají zájemci
s trvalým bydlištěm v Ostravě a přidružených obcích.

Aktuálně nelze službu poskytovat:

 • Lidem, kteří potřebují bezbariérový přístup (v současné době nedisponujeme bezbariérovými prostory pro větší část činností při poskytování služby).
 • Lidem se středním a těžkým mentálním postižením.
 • Lidem s duševním onemocněním způsobeným závislostí na návykových látkách,
  u kterých je riziko znovuzískání závislosti.
 • Lidem s infekčním onemocněním (žloutenka apod.)

Výše uvedené důvody jsou stanoveny na základě technických a personálních možností poskytované služby.

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba Asociace TRIGON o.p.s. je každý pracovní den od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

KAPACITA SLUŽBY

Kapacita poskytované sociální služby je 30 uživatelů. Kapacita je stanovena na základě aktuálního personálního zajištění.

POPLATEK ZA SLUŽBU

Služba sociální rehabilitace je poskytována zcela zdarma. Uživatelé si hradí pouze náklady v rámci kulturních a sportovních aktivit.

Průběh poskytování služby

Kdo vám bude pomáhat?

Po celou dobu sociální rehabilitace spolupracujete s klíčovými pracovníky, se kterými se seznámíte na začátku poskytování služby. Jedná se o vedoucího služby, sociálního pracovníka a vedoucího dílny.

Co se děje na začátku?

Při nástupu na sociální rehabilitaci s Vámi sepíšeme Smlouvu o poskytnutí sociální služby sociální rehabilitace. Poté Vás znovu podrobně seznámíme se všemi vašimi právy a povinnostmi. Vytvořili jsme pro Vás kartu rozsahu činností sociální rehabilitace, ze které máte možnost lépe a přehledněji pochopit rozsah poskytované sociální služby. Na tomto základě společně sestavíme Váš první individuální plán, který nám pomůže pochopit vaše potřeby, osobní cíle a nasměruje nás, jakým způsobem Vám můžeme pomoci.

Jaký je další průběh?

Během prvních měsíců sociální rehabilitace si zvykáte na službu a její pravidla. V tomto období intenzivně spolupracujete s klíčovými pracovníky a za jejich podpory se učíte využívat všech dostupných zdrojů, které služba může nabídnout.

K individuálnímu plánu a hodnocení služby se budete pravidelně vracet. K naplněním vašich potřeb, či osobních cílů se mohou vázat níže uvedené činnosti, které si můžete naplánovat s klíčovými pracovníky a tyto potřeby budou řešeny, v rámci individuálního plánování.

Co se děje při ukončení služby?

V případě ukončení služby sociální rehabilitace Vás požádáme o zhodnocení služby
a Vaší spokojenosti. V případě Vašeho zájmu Vám mohou klíčoví pracovníci pomoci nalézt kontakty na další sociální služby.

 Ke stažení:

Zpráva lékaře k aktuálnímu zdravotnímu stavu
Žádost o poskytnutí sociální služby sociální rehabilitace  

Projekt je v roce 2016 realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Asociace TRIGON o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby „sociální rehabilitace“  v souladu s pravomocným rozhodnutím Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 3. 1.2011.

 

Předchozí stránka: Chráněné bydlení
Následující stránka:

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er