Chráněné bydlení

POSLÁNÍ SLUŽBY 

Posláním služby chráněného bydlení Asociace TRIGON je poskytnout lidem se zdravotním postižením přechodnou i dlouhodobou podporu při vstupu do běžného a samostatného života. Usilujeme o zlepšení kvality života cílové skupiny, především v rámci pomoci obnovení standardního životního stylu, rozvoje schopností a dovedností vést samostatný život a následného sociálního začleňování. Místa poskytování služby jsou v sídle Asociace TRIGON v Ostravě Porubě a v bytech, které se nacházejí v městské části Moravská Ostrava a Přívoz.

CÍLE SLUŽBY

• Naplňovat individuální potřeby uživatelů a podporovat je k samostatnosti v péči o vlastní osobu, domácnost, hospodaření s penězi a dalším dovednostem potřebných pro samostatný život.
• Podporovat uživatele v osobnostním rozvoji vedoucímu k dalšímu vzdělávání, pracovní aktivizaci popřípadě začlenění na trh práce. 
• Podporovat vlastní sebedůvěru a dovednosti uživatele potřebné k jeho psychické pohodě a zlepšení kvality života tak, aby byl uživatel schopen sám zvládat důsledky svého onemocnění.
• Pomoci uživateli tak, aby byl schopen se zapojit do spolupráce, směřovat jej k začlenění do běžné společnosti a byl schopen samostatného života.

VIZE A ROZVOJOVÉ CÍLE

• Na základě poptávky zvyšovat kapacitu sociální služby chráněného bydlení, především pro neuspokojené zájemce z cílové skupiny.
• Další rozvoj kvality poskytované služby - revize a zavádění vnitřních předpisů SQSS.
• Získat finanční prostředky na zřízení chráněného bydlení komunitního typu pro osoby s psychiatrickou diagnózou, které opustili ústavní péči.

SLUŽBA POSKYTUJE ZEJMÉNA

• Individuální ubytování.
• Poradenství.
• Pomoc v péči o domácnost (příprava stravy, nákupy, praní, žehlení, úklid, údržba),
• Pomoc při plánování rozpočtu domácnosti a hospodaření s penězi.
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod při jednáních s úřady, institucemi, zaměstnavatelem, školou, zprostředkování jiné odborné pomoci atd.).
• Sociálně terapeutické činnosti (rozvoj osobních a sociálních schopností a dovedností vedoucí k sociálnímu začleňování).
• Podpora aktivit směřujících k pracovnímu začlenění. 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Zásada individuálního přístupu

Pracovníci respektují každého uživatele s jeho rozdílnými a specifickými potřebami a schopnostmi. Důraz klademe na rozvíjení či udržení zájmů a schopností jednotlivých uživatelů a vytvoření takových podmínek, které vedou k jejich větší samostatnosti.

Zásada rovnocenného přístupu a práv uživatelů

Všichni uživatelé mají stejný přístup ke službám a v rámci služby mají také stejná práva a povinnosti. Respektuje práva a důstojnost uživatele.

Zásada odbornosti

Služba je zajišťována odborným týmem pracovníků. Naší pracovníci jsou průběžně vzděláváni a naše práce je supervidovaná.

Zásada diskrétnosti

Klademe důraz na zachování pocitu bezpečí a soukromí uživatelů.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou především lidé s psychiatrickou diagnózou, lehkým mentálním postižením nebo jiným zdravotním postižením. Jsou to především lidé, se základním vzděláním a nízkou úrovní finančních prostředků, kteří prožili období osobní, profesní, citové nebo rodinné krize vedoucí ke stavu sociálního vyloučení.

Věková struktura cílové skupiny

• mladí dospělí (19 -26 let)
• dospělí (27-64 let)

Okruh osob, kterým je služba určena

• osoby s chronickým duševním onemocněním (či jiným zdravotním postižením)
• osoby s mentálním postižením (lehké mentální postižení)

Asociace TRIGON poskytuje své služby zájemcům z celé ČR. Přednost však mají zájemci 
s trvalým bydlištěm v Ostravě a přidružených obcích. 

Aktuálně nelze službu poskytovat:

• Lidem, kteří potřebují bezbariérový přístup (v současné době nedisponujeme 
• Lidem se středním a těžkým mentálním postižením (je pro ně vhodnější skupinová forma bydlení)
• Lidem s duševním onemocněním způsobeným závislostí na návykových látkách, u kterých je riziko znovuzískání závislosti.
• Lidem s infekčním onemocněním (žloutenka apod.)
• Lidem, kteří chtějí chráněným bydlením řešit svoji dlouhodobou bytovou situaci.
• Lidem vyžadující trvalou zdravotní péči, 24 hodinový odborný dohled.
• Lidem, kteří potřebují bezbariérový přístup (v současné době nedisponujeme takovými prostory). 

Výše uvedené důvody jsou stanoveny na základě technických a personálních možností poskytované služby.

PROVOZNÍ DOBA

Ubytování je poskytováno nepřetržitě, úkony péče jsou domlouvány dle individuální dohody s klíčovým pracovníkem.

Provozní doba služby v sídle Asociace TRIGON je každý pracovní den od 8:00 hodin do 16:00 hodin, je možné se domluvit i mimo stanovené časy dle potřeb uživatelů. S uživateli služby jsou naší pracovníci v případě potřeby v telefonickém kontaktu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pokud dojde k nějaké nepředvídatelné situaci, navštívíme uživatele kdykoliv v jeho bytě, popřípadě na domluveném místě.

NAPLŇOVÁNÍ KAPACITY SLUŽBY

Kapacita poskytované sociální služby je 12 uživatelů. Kapacita je stanovena pro stávajících 6 bytových jednotek za předpokladu, že bude každá bytová jednotka obsazena dvěma uživateli. 

Stav naplnění kapacity (12) bude za předpokladu, kdy by bylo možné soužití dvou uživatelů v rámci jednoho bytu. Zejména se jedná o případy, kdy se žadatelé znají a mají zájem spolu bydlet, kdy jsou v partnerském či rodinném vztahu. Se společným užíváním ubytování v rámci bytové jednotky musí žadatelé souhlasit. V případě dalších nejasností ohledně společného soužití s ohledem na zdravotní stav žadatele můžeme vhodnost ubytování konzultovat s jeho odborným lékařem. Jedná se o preventivní opatření s ohledem na potřeby cílové skupiny. 

POPLATEK ZA SLUŽBU

Výše platby za ubytování je stanovena ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení. Úkony péče se řídí dle Ceníku, který je nedílnou součástí smlouvy.

 Ke stažení:

Žádost o zařazení do služby

Informace pro zájemce, dotazník, formulář vyjádření lékaře

Průběh služby

Domovní řád

Podávání stížností, formulář

 

Projekt je v roce 2017 realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Asociace TRIGON o.p.s. je registrovaným poskytovatelem sociální služby „chráněné bydlení“  v souladu s pravomocným rozhodnutím Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj ze dne 14. 8.2009.

 

Předchozí stránka: Program celoživotního vzdělávání
Následující stránka: Sociální rehabilitace

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er