Centrum vzdělávání a práce

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000776
Výše podpory: 2 335 062,50 Kč
Doba realizace projektu: 1. 8. 2016 -  31. 7. 2019
Místo realizace: Asociace TRIGON, o.p.s., Skautská 1045/3 708 00 Ostrava-Poruba

Popis projektu

Projekt je zaměřen na snížení rizika sociálního vyloučení a sociální začlenění osob se zdravotním postižením a kombinovanými diagnózami. Během realizace projektu poskytneme účastníkům formou aktivizačních, motivačních a asistentských programů inovativní podporu vedoucí k společenskému a pracovnímu začlenění. 

Osoby se zdravotním a kombinovaným postižením jsou z hlediska sociálního a pracovního začlenění, tzn. možnosti nalézt a udržet si placené zaměstnání a zapojit se do sociálních vazeb společnosti, velmi rizikovou skupinou. Dopady jejich postižení vedou k potřebě zvýšené péče a podpory nezbytných k vyvážení jejich omezení a získání rovných šancí na trhu práce a zdravých sociálních interakcí.

Ve vztahu k uplatnitelnosti na trhu práce se dlouhodobě potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti. Námětu zaměstnávání osob se ZP věnují pozornost i místní samosprávy ve svých strategických dokumentech.

Projektu se zúčastní celkem 72 osob (24 osob/rok), které mají možnost projít komplexním programem aplikujícím moderní metody práce. Klademe důraz na intenzivní a individuální přístup k účastníkům s ohledem na jejich specifické potřeby.

V rámci projektu jim poskytneme psychologickou podporu včetně osvojení znalostí, pracovních dovedností a návyků. Tím se významně zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Bude nastartována multidisciplinární komunikace a spolupráce mezi všemi zainteresovanými stranami (odborníci, NNO, zdravotnické organizace a veřejná správa), což přispěje ke zkvalitnění a provázanosti poskytovaných služeb.

Cílová skupina

Cílovou skupinu projektu tvoří:

 osoby s kombinovanými diagnózami,
 osoby zdravotně postižené (především s duševním onemocněním).

Cíl projektu

Snižování rizika sociálního vyloučení, resp. opětovné sociální začlenění osob se zdravotním
postižením a kombinovanými diagnózami. Účastníci získají základní sociální a profesní
dovednosti, díky kterým se zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce a zlepší společenské postavení.

Projektové aktivity

 diagnostika a poradenství – psycholog v interakci s účastníkem vypracuje 
Osobnostní profil účastníka s ohledem na profesní rozvoj a optimální pracovní uplatnění
 motivační vzdělávací program
- skupinová terapie s psychoterapeutem
- finanční gramotnost
- vzdělávání směřující k zaměstnání
Absolventi získají Osvědčení o absolvování Motivačního vzdělávacího programu.
 profesní rozvoj - nabízíme možnost praktického nácviku, pracovní rehabilitace
a vytvoření si Pracovní zakázky (přesná specifikace práce, kterou by účastník chtěl
dělat s ohledem na jeho zájem, schopnosti a možnosti):
Absolventi získají Osvědčení o absolvování praktického výcviku.
 kolokvium za účasti absolventů projektu, členů realizačního týmu, spolupracujících
organizací, hostů z řad odborné veřejnosti, zástupců státních institucí a médií.

Harmonogram projektových aktivit

 

Doba realizace projektu je 3 roky. Účastníci projektu mají v rámci projektových aktivit nárok na příspěvek na dopravu.

Kontaktní osoba pro projekt:

Bc. Edita Ondarza
Tel: 777 357 372
Email: eondarza@asocicetrigon.eu
web: www.asociacetrigon.eu

Ke stažení

Leták

Newsletter

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er