Aktivizační a motivační středisko

Posláním střediska je pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci zvládat jejich osobní, sociální a pracovní problémy, a to prostřednictvím poradensko-motivačního programu a doplňkových aktivit integračního charakteru. Jednotlivé činnosti jsou v souladu s rozvojovou strategií Programu rozvoje MSK i Strategického plánu SMO a pomáhají k vytváření rovných příležitostí a podpory začleňování lidem v nepříznivé životní situaci.

Poradensko-motivační program

Poradenská činnost se zaměřuje na řešení specifických potřeb osob se zdravotním postižením ve zdravotnictví, sociální a jiných oblastech života těchto osob a na odstranění překážek jejich přístupu na trh práce.

Hlavním úkolem poradenské činnosti je porozumět osobám se zdravotním postižením v jejich obtížných životních situacích. Na základě tohoto porozumění pak navrhovat, doporučovat případně i zajišťovat taková opatření, která vedou k jejich prospěchu.

 • poskytování aktuálních informací a rad při řešení osobních, partnerských a rodinných problémů, při hledání životní orientace a při zvládání traumatických životních situací
 • motivace k saturování denního režimu, vyplnění životní náplně, rozšiřování osobních kompetencí, prevence stagnace osobnosti, pasivity a rezignace
 • podpora klienta v samostatnosti (péče o sebe, bydlení, práce, vzdělávání a hospodaření s finančními prostředky)
 • pomoc při jednání s orgány veřejné správy a na státních i nestátních institucích
 • zprostředkování kontaktu na navazující služby
 • spolupráce s rodinnými příslušníky a s bezprostředním okolím

Na základě vstupního ústního pohovoru je sepsán s klientem individuální plán obsahující rozsah teoretických i praktických činností poradensko-motivačního programu. Odborný konzultant při všech aktivitách s klienty postupuje podle etického kodexu.

Pracovní dílny

Programy terapeutických dílen jsou zaměřeny na jednoduché pracovní činnosti, které je možné si postupně osvojovat a rozvíjet. Cílem je zvládnout sociální a pracovní dovednosti – pravidelnou docházku, pracovní tempo, výdrž a výkonnost, zodpovědnost za práci, komunikaci v kolektivu apod. Provoz dílen je přizpůsoben potřebám a zdravotnímu stavu klientů. Pravidelný režim a pracovní činnosti přispívají ke stabilizaci a zlepšení celkového stavu klienta. Pracovní rehabilitace jsou realizovány dle zák.č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Dřevařská, montážní a zámečnické dílna

 • výuka základních technik práce se dřevem (řezání, obrábění, lakování, natírání)
 • výuka základních montážních a  zámečnických prací (výměna zámku, sestavování nábytku apod.)
 • renovace starožitného nábytku
 • výroba dřevěných výrobků (ptačí budky, věšáky na ručníky apod.)

Údržba zahrady

 • výuka základních zahradnických úkonů
 • seznámení s jednotlivými druhy rostlin a bylin
 • péče o trávník, stromy a keře
 • osazování a údržba květinových i zeleninových záhonů
 • zkušenost s pěstováním rostlin ve skleníku
 • sklízení a konzumace vlastních výpěstků při zahradním posezení

Údržba budovy

 • úklidové práce – utírání prachu, vysávání koberců, vytírání podlah, čištění sanitární techniky, umývání vnitřních dveří, oken apod.
 • výměna zámků, drobné úpravy a  opravy vnitřku budovy

Textilní dílna

 • seznámení se základními šicími technikami (základní stehy, šití v ruce i na šicím stroji, vyšívání)
 • textilní techniky (barvení a  batikování, tisk na látku)
 • tkaní na rámu a tkalcovském stavu
 • filcování ovčího rouna, pletení, háčkování atd.

Sociálně-edukační činnosti

Při realizaci sociální práce jsou aplikovány pedagogické principy, změna znevýhodňujícího postavení úzce souvisí se vzděláním a rozvojem kompetencí.

Terapeutický klub

 • nácvik odpovědnosti a  soběstačnosti
 • nácvik přirozené komunikace v rámci správného společenského chování (etikety) a adekvátních reakcí v konfliktních a krizových situacích
 • posilování schopnosti asertivity
 • upevňování každodenních pozitivních návyků, získávání větší důvěry ve své schopnosti a ztráta ostychu v kontaktu s ostatními lidmi
 • aktivní a smysluplné využívání volného času
 • navázaní nových sociálních vztahů

Základy práce na PC

 • výuka uživatelským základům obsluhy počítače: práce s textovými editory, vytváření tabulek a práce s internetem a e-mailem

Kulturní aktivity integračního charakteru 

Divadelní studio VaDidlo

 • výuka základních hereckých dovedností: dýchání, artikulace, mimika, gestikulace, držení a pohyb celého těla, apod.
 • vnímání vnějších a vnitřních podnětů, citlivost na nonverbální komunikaci
 • vyjadřování pocitů, nálad - tvořivé zpracovávání emocí
 • poznávání sebe sama a lidí nejen v divadelním kolektivu
 • posilování mechanické a optické paměti
 • zpracovávání životních prožitků do krátkých scének, následné společné zamyšlení, diskuze a vyhodnocení - zlepšování schopnosti navazovat a udržovat hlubší vztahy a přátelství, orientace ve vztazích k opačnému pohlaví, pracovních a ostatních partnerských vztazích

TRIGON Band

 • zpěv a hra na hudební nástroje (kytara, flétna, bubínky)
 • vzájemné obohacování se hudebními prožitky
 • získání sebedůvěry a radosti ze života

Aktivizační a motivační středisko neposkytuje sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Předchozí stránka: Projekty
Následující stránka: Agentura podporovaného zaměstnávání

Křišťálový kamínek 2017
12. červen 2017

Již můžete zasílat nominace.

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Potlesk pro TRIGON Band v moravské metropoli

Více

Výtvarná soutěž
11. květen 2017
Každoroční výtvarná soutěž, kterou pořádáme v rámci EDH, byla právě odstartována.

Více

Nové stránky
25. duben 2017

V současné době připravujeme úplně nové webové stránky, obsah stávajících již nebudeme aktualizovat.

Výtěžek z benefičního koncertu putuje
21. prosinec 2016

Na benefičním koncertu Speciální kouzlo Vánoc, který pořádala 16. prosince už potřetí v ostravském Klubu Alfa katedra Speciální pedagogiky Ostravské univerzity, vystoupili žáci Lidové konzervatoře a Múzické školy, Tiché zpívání (soubor dětí se sluchovým postižením), Rytmy ze Čtyřlístku a také studentky speciální pedagogiky Ostravské univerzity. Nechyběli ani členové skupiny Trigon Band z Asociace TRIGON.

Více

 

er

 

ek

er